ماریا خوزه رولدان

مادر خالکوبی شده ، معلم آموزش ویژه ، روانشناس و علاقه مند به نوشتن و برقراری ارتباط. من خال کوبی ها را دوست دارم و علاوه بر پوشیدن آنها روی بدن ، دوست دارم کشف و یادگیری بیشتری در مورد آنها داشته باشم. هر خال کوبی یک معنی پنهان دارد و یک داستان شخصی است ... ارزش کشف دارد.