ម៉ារីយ៉ា Jose Roldan

ម្តាយសាក់រូប, គ្រូអប់រំពិសេស, ចិត្តសាស្រ្តនិងចូលចិត្តងប់ងល់នឹងការសរសេរនិងទំនាក់ទំនង។ ខ្ញុំចូលចិត្តការចាក់សាក់ហើយបន្ថែមពីលើការពាក់វានៅលើខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តស្វែងយល់និងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីពួកគេ។ ស្នាមសាក់នីមួយៗមានអត្ថន័យលាក់កំបាំងហើយជារឿងផ្ទាល់ខ្លួន ... ដែលមានតម្លៃរកឃើញ។

ម៉ារីយ៉ាចូសរ៉ូឡែនបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១.២២៤ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥