លោក Fernando Prada

ចំណង់ចំណូលចិត្តដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺការចាក់សាក់។ នៅពេលនេះខ្ញុំមាន ៤ (ស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ធតែល្អមើល!) ហើយមានស្ទីលប្លែកៗ។ ដោយគ្មានការសង្ស័យខ្ញុំនឹងបន្តបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់រហូតដល់ខ្ញុំបំពេញនូវគំនិតដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងចិត្ត។ ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចូលចិត្តដឹងពីដើមកំណើតនិងអត្ថន័យនៃការចាក់សាក់។