លោក Antonio Fdez

អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំស្រលាញ់ពិភពចាក់សាក់។ ខ្ញុំមានម៉ូតជាច្រើននិងប្លែកៗ។ បុរាណបែបបុរាណម៉ារីអូជប៉ុន។ ល។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងចូលចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីពួកគេម្នាក់ៗ។

លោក Antonio Fdez បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៩៥៦ ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៤