លោក Sergio Gallego

ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែស្រលាញ់ការចាក់សាក់។ ការដឹងពីពួកគេប្រវត្តិប្រពៃណីនិងវិធីថែរក្សាពួកគេគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តដែលខ្ញុំស្រឡាញ់។ ហើយក៏ចែករំលែកចំនេះដឹងរបស់ខ្ញុំដើម្បីឱ្យអ្នកអាចរីករាយនឹងវា។

Sergio Gallego បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៦២ ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០