പുറകിൽ ഡ്രാഗൺ ടാറ്റൂ

യാകുസ അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് മാഫിയ: അവരുടെ ടാറ്റൂകളുടെ ഉത്ഭവവും അർത്ഥവും

യാക്കൂസ അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് മാഫിയ ടാറ്റൂകൾ XNUMX-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്യൂഡൽ ജപ്പാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്.

സകുറ ബ്ലോസം: മികച്ച ഡിസൈനുകളും അവയുടെ അർത്ഥവും

ജാപ്പനീസ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ചിഹ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് സകുറ ബ്ലോസം അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് ചെറി മരം. എനിക്കറിയാം…

പ്രചാരണം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജാപ്പനീസ് ടാറ്റൂകൾ

ജാപ്പനീസ് ടാറ്റൂകൾ പ്രകടവും ധീരവുമാണ്, അതിനാലാണ് അവ ഉടനീളം വിലമതിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയായി മാറിയത്…

സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഓനി തിന്മയോ സംരക്ഷണമോ ആണ്

ഓനി ടാറ്റൂകൾ, ജാപ്പനീസ് ഭൂതം

ഒണി ടാറ്റൂകൾ ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ യുകായിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു…

സെൻ ചിഹ്നം ടാറ്റൂകൾ

സെൻ ചിഹ്ന ടാറ്റൂകൾ, പൂർണതയെയും ആത്മീയ ശാന്തതയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു

സെൻ ചിഹ്ന ടാറ്റൂകൾക്ക് ബുദ്ധന്മാർ, പൂക്കൾ, താമര അല്ലെങ്കിൽ ...

ചെറിയ ബുദ്ധ ടാറ്റൂ

ചെറിയ ബുദ്ധ പച്ചകുത്തൽ, ലളിതവും ഏറ്റവും തോന്നിയതുമായ ബുദ്ധമതം

ബുദ്ധമതത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മനോഹരമായ മാർഗമാണ് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധ പച്ചകുത്തൽ (അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ധരിക്കുക ...

യോഗ ടാറ്റൂകൾ

യോഗ ടാറ്റൂകൾ, പ്രചോദനത്തിനുള്ള പൂർണ്ണമായ പട്ടിക

യോഗ ടാറ്റൂകൾ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് (ശാരീരികവും മാനസികവും) പ്രചോദനം തേടുന്നു. ഇതിൽ…

ജാപ്പനീസ് സ്ത്രീ നാമങ്ങൾ

പച്ചകുത്തലിന് പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ജാപ്പനീസ് പേരുകൾ

ജാപ്പനീസ് സ്ത്രീകളുടെ പേരുകൾ മനോഹരമാണ്. അവ സാധാരണയായി പ്രകൃതിയുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും ഘടകങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു, ഒപ്പം അതിമനോഹരവും ...

ഹന്യ ടാറ്റൂ

ഹന്നിയ ടാറ്റൂ, ഈ മാസ്കിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക

ഒരു ഹന്നിയ ടാറ്റൂ ഒരു രാക്ഷസനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി തോന്നുന്നു ... പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുണ്ട് ...