රතු හිස් කබල පච්චය

මෙක්සිකානු හිස් කබල්: ඒවා පච්ච කොටා ගැනීම සහ අදහස් සැලසුම් කිරීම

සෑම විටම මගේ අවධානයට ලක් වූ එක් මෝස්තරයක් වන්නේ මෙක්සිකානු හිස් කබල් පච්ච කොටා ගැනීමයි. ඒ ඔහුගේ ...

ප්‍රදීපාගාර පච්චය

ප්‍රදීපාගාරයක්, අඳුරේ ආලෝකයක් පච්ච කොටා ගැනීමේ තේරුම

අද මට ඔබ සමඟ කතා කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රදීපාගාරයක් පච්ච කොටා ගැනීමේ තේරුම, ඉතා සුවිශේෂී අර්ථයක් සහිත ලස්සන මෝස්තරයක් දැනටමත් ...