ඇනා රොබල්ස්

ඔවුන් පවසන්නේ "සපත්තු සාදන්නා, ඔබේ සපත්තු වෙත", එබැවින් philologist ලෙස මම මගේ ආශාව ගැන ලිවීමට කැප වන අතර කලාකරුවන් මා පින්තාරු කිරීමට කැපවී සිටිති. මම මගේ 20 වැනි පච්චය කොටා ගත් විට, මම ගණන් කිරීම නැවැත්තුවා :)

Ana Robles 1 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2022ක් ලියා ඇත