ඇල්බර්ටෝ පෙරෙස්

පච්ච කොටා ගැනීම සඳහා කළ යුතු සෑම දෙයක් ගැනම මම දැඩි උනන්දුවක් දක්වමි. විවිධ මෝස්තර සහ ශිල්පීය ක්‍රම, ඒවායේ ඉතිහාසය ... මම මේ සියල්ල ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වන අතර, මම ඔවුන් ගැන කතා කරන විට හෝ ලියන විට පෙන්නුම් කරන දෙයකි.