ප්‍රනාන්දු ප්‍රාඩා

මගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශය පච්ච කොටා ගැනීමයි. මේ වන විට මා සතුව 4 ක් ඇත (ඒ සියල්ලම පාහේ ගීක්ස්!) සහ විවිධ මෝස්තර වලින්. මගේ සිතේ ඇති අදහස් සම්පූර්ණ කරන තුරු මම නිසැකවම මුදල වැඩි කරමි. එසේම, පච්ච කෙටීමේ මූලාරම්භය සහ අර්ථය දැන ගැනීමට මම කැමතියි.