මාරියා ජෝස් රෝල්ඩන්

පච්ච කොටාගත් මව, විශේෂ අධ්‍යාපන ගුරුවරිය, මනෝවිශ්ලේෂණය සහ ලිවීම හා සන්නිවේදනය පිළිබඳ දැඩි උනන්දුවක්. මම පච්ච කොටා ගැනීමට ප්‍රිය කරන අතර එය මගේ ශරීරය මත පැළඳීමට අමතරව, ඒවා සොයා ගැනීමට සහ ඉගෙන ගැනීමටද මම ප්‍රිය කරමි. සෑම පච්චයකම සැඟවුණු අර්ථයක් අඩංගු වන අතර එය පෞද්ගලික කතාවකි ... සොයා ගැනීම වටී.

මාරියා ජෝස් රොල්ඩන් 276 පෙබරවාරි සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත