සුසානා ගොඩෝයි

මා කුඩා අවදියේ සිටම මගේ කාරණය ගුරුවරයෙකු විය යුතු බව මට පැහැදිලි විය, නමුත් එය යථාර්ථයක් බවට පත්කිරීමට අමතරව, එය මගේ අනෙක් ආශාව සමඟ පරිපූර්ණ ලෙස ඒකාබද්ධ කළ හැකිය: පච්ච හා සිදුරු ලෝකය ගැන ලිවීම. මක්නිසාද යත් එය සම මත ජීවත්වූ මතකයන් සහ අවස්ථාවන් රැගෙන යාමේ අවසාන ප්‍රකාශනය වන බැවිනි. කවුරුන් හෝ එක් අයෙකු වූවත්, පුනරාවර්තනය වන අතර මම එය අත්දැකීමෙන් කියමි!