راشل دی پرادو

طرفدار سبک بلک ورک و خالکوبی نقطه‌گذاری، با هفت اثر خودنمایی بر روی پوست، و کارهایی که باید انجام شوند، هیچ چیز بهتر از یک خالکوبی با داستانی با معنی در پشت آن نیست. حقیقت این است که من دوست داشتم یک هنرمند خالکوبی باشم، اما نمی توانم حتی برای نجات جانم نقاشی بکشم، بنابراین از آنجایی که من هم عاشق نامه هستم و در آنها مهارت دارم، این را ترجیح می دهم. دانشجوی بازاریابی و تبلیغات، پیدا کردن سبک خودم.