Alberto Perez

Kuv mob siab rau kiag li txhua yam ua nrog tattoos. Cov cwj pwm sib txawv thiab cov txuj ci, lawv cov keeb kwm ... Kuv mob siab txog txhua yam no, thiab qhov ntawd yog qee yam uas qhia thaum kuv hais lus lossis sau txog lawv.