නැට් සෙරෙසෝ

නව සාම්ප්‍රදායික විලාසිතාවේ රසිකයෙක් සහ දුර්ලභ හා විකාර පච්ච කොටා ගැනීම, පිටුපස හොඳ කතාවක් ඇති කෑල්ලක් වැනි කිසිවක් නැත. සැරයටි බෝනික්කෙකුට වඩා සංකීර්ණ කිසිවක් ඇඳීමට මට නොහැකි බැවින්, කියවීම, ඒවා ගැන ලිවීම ... සහ ඒවා සිදු කිරීම ඇත්තෙන්ම මට අවශ්‍යය. පච්ච හයක් (හතේ මාර්ගය) ගැන ආඩම්බර දරන්නා. පළමු වතාවට මම පච්චයක් ගත් විට මට බැලීමට නොහැකි විය. අන්තිම වතාවට, මම ගර්නි මත නිදාගත්තා.

Nat Cerezo විසින් 735 ජනවාරි සිට ලිපි 2018 ක් ලියා ඇත