සූසානා ගාර්ෂියා

වෙළඳ දැන්වීම්කරණය, වෙබ් ලේඛකයා. මම කැමතියි ලෙලි, කළු බළලුන්, සංචාරය කිරීම, කියවීම, අලුත් දේවල් කිරීම සහ නව පච්ච සඳහා අදහස් සෙවීම. ස්වභාවයෙන්ම අවිනිශ්චිත, ඊළඟ එක තෝරා ගැනීමට මට බොහෝ කාලයක් ගත වේ.

සුසානා ගාර්ෂියා විසින් 156 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2018 ක් ලියා ඇත